Các nốt nhạc trên phím đàn piano

Các nốt nhạc trên đàn phím đàn piano

Có 7 ký tự để thể hiện 7 nốt nhạc trên phím đàn piano đó là: A B C D E F G (La, Si, Đô, Rê, Mi, Fa, Sol).

Phím tận cùng bên trái của đàn piano là A. Các phím màu trắng kế bên A lần lượt là B C D E F và G. Sau đó lại tiếp tục bắt đầu là A…

Các nốt nhạc trên phím đàn piano

Hình 1

Các phím trắng thì liên tục nằm sát nhau; còn các phím đen thì được sắp xếp theo nhóm, nhóm 2 phím và nhóm 3 phím. Bạn hãy thử tìm tất cả các nhóm có 2 phím đen. Tiếp theo tìm tới các nhóm có 3 phím đen.

Phím trắng nằm giữa các nhóm 2 phím đen lúc nào cũng là D. Bạn thử đếm xem có bao nhiêu nốt D.

Các nốt nhạc trên phím đàn piano

Hình 2

Tên của phím nằm bên trái phím D là gì? Còn phím nằm bên phải?

Hãy đàn tất cả các nốt C D E.

Nốt G và A là các phím trắng nằm giữa các nhóm 3 phím đen. Hãy đàn tất cả các nốt G và A.

Các nốt nhạc trên phím đàn piano

Hình 3

Tên của phím nằm bên trái phím G là gì? Còn phím nằm bên phải A? Hãy đàn tất cả các phím F G A B.

Bây giờ bạn đã biết tên của tất cả các phím màu trắng nằm trên đàn piano.

 

  • http://thenightforlove@gmail.com phung ha uyen vy

    da goi la cac phim tren dan organ thi phai co ten cac phim den nua..voi lai can gioi thieu ti mi hon ve cac ki hieu cua cac not…rut kinh nghiem ha

  • G-h

    Ban, co the cho toi, vai Phuong phap ve co ban cua nhac ly ve thuc hanh de dan piano. Toi, xin chan thanh cam on nhieu lam do.