Bài 9: Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

BÀI 9

Vị trí các nốt nhạc trên khuông nhạc khóa son

Theo thứ tự 7 tên nốt (Đô, Rê, Mi, Pha, Son, La, Si) vị trí nốt nhạc trên khuông nhạc khoá Son như sau:

  • Name*

    hay