Bài 11: Gam trưởng và giọng trưởng

Gam trưởng là gì? Để hiểu được khái niệm này trước tiên ta cần hiểu gam là gì?

Gam  là hệ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc trong một quãng 8 (từ âm chủ đến chủ âm)

I-II-III-IV-V-VI-VII-(I)

Vậy gam trưởng là hẹ thống gồm 7 bậc âm tự nhiên được sắp xếp liền bậc, hình thành dựa trên công thức cung và nửa cung như sau

Bài 11: Gam trưởng-giọng trưởng
Gam trưởng

Ví dụ gam đô trưởng:

Bài 11: Gam trưởng - giọng trưởng

Âm ổn định nhất trong gam gọi là âm chủ ( bậc I)

Trong đó Đô trưởng, âm chủ là Đô

2. Giọng trưởng:

Các bậc trong gam trưởng dùng để xây dựng giai điệu một bài hát,một bản nhạc thì được gọi là giọng trưởng kèm theo tên âm chủ

Ví dụ : bài hát “thật là hay” của Hoàng Lân được xây dựng trên công thức gam trưởng,gồm các âm: Đô,Rê,Mi,Pha,Son,La,Si

Bài 11: Gam trưởng-giọng trưởng